نمره منفیم بعد گذشت 6 ماه هنوزم حذف نشده الکی میگن حذف میشه.