نوع قبض خود را مشخص نمایید:
شماره موبایل
شناسه پرداخت و شناسه قبض
تومان
* با شماره گیری #1*2*555* میتوانید میزان بدهی خود را مشاهده نمایید.** اگر مبلغ بیشتر از قبض باشد ، مبلغ بعنوان بستانکار محسوب میگردد.

تعداد: 0مبلغ کل 0 تومان
نتیجه استعلام
شناسه قبض:
شناسه پرداخت:
شماره موبایل:
شماره تلفن:
مبلغ قبض:
0تومان
مبلغ میان دوره:
0تومان
مبلغ پایان دوره:
0تومان
کاربرگرامی:لطفا شماره موبایل خود را برای اطلاع از وضعیت نهایی قبض وارد نمایید.
دریافت شماره موبایل
کاربرگرامی:لطفا شماره موبایل خود را برای اطلاع از وضعیت نهایی قبض وارد نمایید.