4 روش پرداخت قبض تلفن ثابت

4 روش پرداخت قبض تلفن ثابت

با حذف قبض کاغذی تلفن ثابت، پرداخت قبض تلفن ثابت الکترونیکی شد. روش های مختلفی برای مشاهده قبض تلفن ثابت و پرداخت آن وجود دارد….