روش های استعلام قبوض

روش های استعلام قبوض

استعلام قبوض امری است که نیاز است که هر چند روز یک بار جهت پرداخت قبض ها آن را انجام دهیم. روش های استعلام قبوض…